top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNet Zero Techup

♻️ LESS ไม่ใช่คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)


โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ LESS เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใน scale ขนาดเล็ก เช่น ชุมชน วัด โรงเรียน และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ไม่ใช่ คาร์บอนเครดิต จึงไม่สามารถนำไปซื้อขายได้


✅️ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) เรียกย่อว่า T-VER ซึ่งเป็นกลไกที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ เช่น พลังงานทดแทน การจัดการของเสีย การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการปลูกต้นไม้และการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้แล้วยังสามารถรักษาและสร้างสมดุลของความหลายหลายทางชีวภาพ โดยปริมาณคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการดำเนินโครงการ T-VER สามารถนำไปซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือ ชดเชยได้


🚩 แหล่งที่มาของข้อมูล: #TGO 


ดู 67 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page