top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNet Zero Techup

♻️ 2022 โลกปล่อยก๊าซ CO2 ทุบสถิติมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ หรือที่ผ่านมาแค่การฟอกเขียว?


องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency : IEA) เปิดเผยรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปี 2022 ว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกทุบสถิติมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือรถยนต์ไฟฟ้า ที่ช่วยลดผลกระทบจากถ่านหินและน้ำมันก็ตาม


รายงานจาก IEA ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2023 ระบุว่า ปี 2022 ทั่วโลกปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เป็น 36,800 ล้านตัน โดยที่การปล่อยคาร์บอนจากก๊าซธรรมชาติลดลงจากปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ยังมีการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เหตุเพราะหลายประเทศในยุโรปเปลี่ยนมาใช้พลังงานที่ปล่อยมลพิษสูงกว่า อันเป็นผลมาจากสงครามรัสเซียยูเคลน โดยลดการพึ่งพาการส่งก๊าซจากรัสเซีย


✅️ การปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด มาจากการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน ซึ่งปล่อยคาร์บอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 โดย IEA ระบุว่า ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้ว ควบคู่กับการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่


✅️ ส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ซึ่งครึ่งหนึ่งมาจากอุตสาหกรรมการบิน ที่ตอนนี้การเดินทางทางอากาศกลับมาดำเนินการอีกครั้ง หลังจาก COVID19 แต่ก็น้อยกว่าก่อนเกิดโรคระบาด


✅️ ในสหรัฐอเมริกา การปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 มาจากการใช้พลังงานในอาคารต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากสภาพอากาศที่สุดขั้ว ขณะที่สหภาพยุโรปปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 2.5 ส่วนจีนค่อนข้างคงที่เนื่องจากมาตรการ COVID19 ที่เข้มงวด การก่อสร้างและการคมนาคมขนส่งจึงลดลง


✅️ แต่ถึงอย่างนั้น ผลกระทบจากวิกฤติพลังงานไม่ได้ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มขึ้นมาก อย่างที่เคยเกรงกลัวกัน เนื่องมาจากการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดของพลังงานหมุนเวียน รถยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดย ฟาติห์ บิโรล ผู้อำนวยการ IEA กล่าวว่า ถ้าไม่มีพลังงานสะอาด คงมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า โดยปีที่แล้วการใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์ รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ 550 ล้านตัน ปริมาณการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในปี 2022 ยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ามีมากกว่า 10 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเกินร้อยละ 14


🚩 แหล่งที่มาของข้อมูล:

---------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

Facebook: Net Zero Techup


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page