top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNet Zero Techup

♻️ แนวทางปฏิบัติการรับรองคาร์บอนเครดิต (Core Carbon Principles: CCPs)


ปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพต่ำของคาร์บอนเครดิตเริ่มส่งผลต่อการซื้อขายในตลาดคาร์บอน ซึ่งมีผลโดยตรงต่ออุปสงค์ที่เริ่มชะลอตัวลง โดยเกิดจากความมั่นใจของผู้ซื้อในตัวสินค้าหรือคาร์บอนเครดิตลดลง รวมถึงข้อกังวลของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจไม่สามารถเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อีกด้วย จึงเป็นเหตุให้องค์กร The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (#ICVCM) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ ได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติ Core Carbon Principles (#CCPs) เพื่อเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพของคาร์บอนเครดิตที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงเป็นแนวทางการรับรองคาร์บอนเครดิตให้กับมาตรฐานต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการรับรองเครดิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาเครดิตที่ความน่าเชื่อถือต่ำ (low-integrity credit) เข้าสู่ตลาดลดลงได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในระยะยาว โดยมีเจ้าของมาตรฐานบางรายเริ่มมีการนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสมมากขึ้น เช่น ในระดับโครงการของมาตรฐาน #VERRA ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง VCS ของตนเอง เพื่อดำเนินโครงการให้สอดคล้องตาม CCPs อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต


เมื่อช่วงเดือน ก.ค. 2023 ที่ผ่านมา ICVCM ได้ประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่จะสามารถขอรับอนุมัติ CCP label โดยหลักเกณฑ์ CCPs ประกอบด้วย 10 ประการ จาก 3 กลุ่มหลัก ได้แก่


✅️ 1. Governance (ธรรมาภิบาล) จะพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพของการกำกับดูแลที่ดี การติดตาม ความโปร่งใส การตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระตรงไปตรงมา


✅️ 2. Emissions Impact (ผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) จะพิจารณาเรื่องมีการพิสูจน์การดำเนินงานส่วนเพิ่มจากการดำเนินงานปกติ ความถาวรของการลดก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการลดหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจริง และไม่นับซ้ำ


✅️ 3. Sustainable Development (การพัฒนาที่ยั่งยืน) จะพิจารณาเรื่องก่อให้เกิด Co-benefits ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย Net Zero


โดยกรอบการประเมิน (Assessment Framework) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

🔷️ 1) ระดับมาตรฐานการรับรองคาร์บอนเครดิต (Program level)

🔷️ 2) ระดับประเภทคาร์บอนเครดิต (Credit Category Level)


ทั้งนี้ ICVCM ได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ (https://lnkd.in/dDJtHDsr) เพื่อใช้สำหรับการประเมิน โดยแบ่งออกเป็นเครดิตสำหรับมาตรการชดเชยและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินระหว่างประเทศ (CORSIA) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน และเครดิตที่ไม่ใช่สำหรับมาตรการชดเชยและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินระหว่างประเทศ (non-CORSIA) จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 เดือน


โดยคาดว่าคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการอนุมัติ CCP รอบแรกจะวางขายในตลาดคาร์บอนภายในปลายปี 2023 โดย ICVCM วางแผนที่จะเผยแพร่หลักการ CCPs และกรอบการประเมินฉบับต่อไปในปี 2025 และปรับใช้ในปี 2026 เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของคาร์บอนเครดิตให้อยู่ในระดับสูง


🚩 แหล่งที่มาของข้อมูล: #TGO


ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page