top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNet Zero Techup

♻️ สรุปสถานการณ์การซื้อขายคาร์บอนเครดิตทั่วโลก


ปี 2022 จนถึงกลางปี 2023 ราคาคาร์บอนเครดิตมีความหลากหลาย ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทตลาด (Market Segment) และประเภทโครงการ (Project Category) โดยจากรายงาน “State and Trend of Carbon Pricing 2023” ของธนาคารโลก พบว่า ศูนย์ซื้อขาย (Exchange) จะใช้สัญญามาตรฐาน (Standardized Contract) เพื่อจัดกลุ่มคาร์บอนเครดิตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสะดวกต่อการลงทุน แต่ผลกระทบอีกด้านคือการให้มูลค่าของคาร์บอนเครดิต


ทั้งนี้ หนึ่งในปัจจัยหลักอย่างคุณภาพโครงการซึ่งคุณภาพสูงและคุณภาพต่ำกว่าถูกจัดอยู่ในระดับเดียวกัน เป็นแรงกดดันด้านราคาให้ลดลงได้ ผู้ขายคาร์บอนเครดิตจึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อราคานี้โดยการซื้อขายแบบทวิภาค (Bilateral/Over-the-Counter) มากกว่าผ่านศูนย์ซื้อขาย โดย Ecosystem Marketplace ได้เก็บสถิติการซื้อขายผ่าน #OTC จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ราคาคาร์บอนเครดิตเฉลี่ยอยู่ประมาณ 6.83 เหรียญสหรัฐต่อตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (US$/tCO2eq)


✅️ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาคาร์บอนเครดิตมาจากหลายปัจจัย เช่น ประเภทโครงการ (Project type) มาตรฐานการรับรองคาร์บอนเครดิต (Standard issuing) ปีที่เกิดกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกและรับรองคาร์บอนเครดิต (Vintage year) และผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) เป็นผลให้ราคาของเครดิตแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างมาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยความพึงพอใจของผู้ซื้ออีกด้วย จากสถิติในปี 2022 พบว่า ราคาคาร์บอนเครดิตประเภท Removal มีราคาสูงกว่าประเภทอื่นอย่างเห็นได้ชัด (Price premium) ราคาอยู่ที่ 12-20 เหรียญสหรัฐ/tCO2eq ซึ่งตามรายงานการประเมินครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: #IPCC) ว่าด้วยการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่ 2 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า จำเป็นต้องทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทดูดกลับด้วยเทคโนโลยี (Technological removal) ขนาดใหญ่ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการนำมาใช้และมีราคาต้นทุนสูงกว่าราคาคาร์บอนเครดิตที่มีการซื้อขายกันในตลาดที่เป็นอยู่มาก เช่น Carbon Capture and Storage (#CCS), Direct Air Capture and Storage (#DAC+S) อยู่ที่ช่วง 250-600 เหรียญสหรัฐ/tCO2eq ในขณะที่ราคาคาร์บอนเครดิตประเภทการกักเก็บคาร์บอนจากป่าไม้ การลดก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานทดแทน ราคาซื้อขายจะต่ำกว่า 5 เหรียญสหรัฐ/tCO2eq


✅️ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีและบริการใหม่ช่วยลดอุปสรรค ทำให้การเข้าถึงตลาดคาร์บอนของภาคส่วนต่าง ๆ สะดวกขึ้น จากการเติบโตของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดกองทุนรวมดัชนี (Exchange Traded Fund) อาทิ KraneShares’ ETF ที่เน้นการลงทุนเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเท่านั้น (ประเทศสหรัฐอเมริกา, เม.ย. 22) ซึ่งในกองทุนใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนี้มีส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนเงินลงทุนไปยังการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก หรือช่วยเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตทั้งตลาดแรกและตลาดรองอีกด้วย


🚩 แหล่งที่มาของข้อมูล: #TGO


ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page