top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNet Zero Techup

รู้หรือไม่ก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาดที่จะช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมาย Net Zero

อัปเดตเมื่อ 17 ต.ค. 2565ภาวะโลกร้อน (Global warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) นับวันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับประเทศไทยพบว่าจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นปีละ 1 องศาเซลเซียส (ปี 2562 อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28.1 องศาเซลเซียส สูงกว่าที่เคยเกิดขึ้นในรอบ 30 ปี 1 องศาฯ) และระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นปีละ 5 มม. รวมทั้งภัยแล้งที่รุนแรงในปี 2553 และน้ำท่วมในปี 2554 และ 2560 รวมทั้งภาวะน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ในปี 2565


เป็นที่ทราบกันดีเกี่ยวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) คือ แนวคิดในการจัดการเพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์ รวมถึงการกำจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากบรรยากาศโดยเทคโนโลยี CCUS นอกจากนี้ ก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตจากแหล่งพลังงานสะอาดถีอเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้เช่นกัน หากภาคอุตสาหกรรมสามารถนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ก็จะส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างมาก


ก๊าซไฮโดรเจน (H2) ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีสารประกอบคาร์บอนซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ทั้งนี้ การใช้พลังงานไฮโดรเจนผ่านเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) จะได้ผลผลิตที่เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะมีการปลดปล่อยเพียงแค่น้ำออกมาแทนการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในปัจจุบัน และน้ำที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำ ข้อดีของพลังงานไฮโดรเจน คือ เป็นพลังงานสะอาด การใช้งานเทียบเท่าพลังงานน้ำมัน และสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย


กระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจะถูกแบ่งเป็น 3 เทคโนโลยีหลัก ดังนี้

  • Thermal Process คือ การใช้พลังงานความร้อนกับแหล่งพลังงานเพื่อให้กำเนิดก๊าซไฮโดรเจน

  • Electrolytic Process คือ การแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า

  • Photolytic Process คือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำ


ในอุตสาหกรรมมักใช้สีต่างๆ เพื่อระบุแหล่งที่มาของกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจน ดังนี้

  • Brown Hydrogen คือไฮโดรเจนที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี Coal Gasification หรือ Coal Carbonization ซึ่งเป็นการผลิตก๊าชจากถ่านหินที่เป็นของแข็ง

  • Gray Hydrogen คือไฮโดรเจนที่เกิดจากปฏิกิริยารีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำ (Steam Reforming) จากการใช้ก๊าซธรรมชาติ

  • Blue Hydrogen คือไฮโดรเจนที่ผลิตในลักษณะเดียวกับไฮโดรเจนสีเทา แต่จะมีการติดตั้งหน่วยดักจับก๊าซมลพิษ ส่งผลให้คาร์บอน Carbon Footprint เป็นศูนย์จากกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำ (Steam Reforming)

  • Green Hydrogen คือไฮโดรเจนที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ให้พลังงานไฟฟ้าแก่กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของน้ำ (Water Electrolysis) โดยไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  • Pink Hydrogen คือไฮโดรเจนที่ผลิตจากแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ที่ให้พลังงานไฟฟ้าแก่กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของน้ำ (Water Electrolysis)


อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนในปัจจุบันที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการผลิตด้วยเทคโนโลยีรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำ (Steam Reforming) ยังคงมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวการสำคัญของปรากฏการณ์โลกร้อน ดังนั้นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมีความพยายามในการพัฒนาการผลิตก๊าซไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์


การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่สะอาดและยั่งยืนดังกล่าว คือการนำพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแยกน้ำบริสุทธิ์ให้กลายเป็นก๊าซไฮโดรเจน โดยกระบวนการผลิตนี้ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและผลลัพธ์ที่ได้ คือ “ก๊าซไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen)” ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนที่ได้จะถูกนำไปผ่านเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป


ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจะยังคงมีราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำ การผลิตไฮโดรเจนจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานยังมีความยุ่งยากและต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ยิ่งรวมกับการใช้งานร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิง ที่ต้องการตัวเร่งปฏิกิริยาภายในราคาแพง ยิ่งส่งผลให้ต้นทุนของพลังงานชนิดนี้สูงขึ้นไปอีกเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานประเภทอื่นๆ นี่จึงเป็นปัจจัยแรกที่ทำให้พลังงานชนิดนี้ยังไม่ได้รับความนิยมในวงกว้าง


ที่มาของข้อมูลเเละรูปภาพ :

https://ww2.eagle.org/en/publication-flip/zero-carbon-outlook.html

https://www.bigth.com/th/blog/green-hydrogen-clean-energy-of-future/

https://blog.pttexpresso.com/hydrogen-energy-new-choices/

https://www.thaiesco.org/file/ptech_file/File_78.pdf

http://www2.dede.go.th/hydronet/01Knowledge/02Electrolysis/ElectrolsisMain.html

https://tdri.or.th/2021/11/climate-change-affect-labor/


ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/netzerotechup

Tiktok: https://www.tiktok.com/@netzerotechup

Twitter: https://twitter.com/NetZeroTechup

Instagram: https://instagram.com/netzerotechup

Youtube:https://youtube.com/channel/UCcADTQmRfjGfBqDSOnSzMzA

#NetZeroTechup #ClimateChange
ดู 79 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page