top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNet Zero Techup

♻️ ตลาด OTC คึกคัก ซื้อขาย “คาร์บอนเครดิต” ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2566 เติบโตมากกว่า 5 เท่า

อัปเดตเมื่อ 9 มี.ค. 2566


♻️ ตลาด OTC คึกคัก ซื้อขาย “คาร์บอนเครดิต” ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2566 เติบโตมากกว่า 5 เท่า


🚩 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO รายงานสถิติการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเดือน ม.ค. - ก.พ. 2566 ว่า ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต ภายใต้โครงการ T-VER ในรูปแบบการซื้อขายที่ไม่ผ่านตลาดทางการ หรือ Over-the-Counter (OTC) เริ่มคึกคักมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตใน 2 เดือนแรกของปี 2566 เติบโตมากกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่ 20-218 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า


สำหรับโครงการ T-VER ที่ผู้ซื้อให้ความสนใจและซื้อไปเพื่อใช้ชดเชยยังคงเป็นโครงการประเภทพลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ ชีวมวล และชีวภาพ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากสถิติการรับรองคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER ประเภทพลังงานทดแทนมีการรับรองคาร์บอนเครดิตเข้าสู่ตลาดคาร์บอนมากที่สุด ในจำนวนกว่า 8.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็น 59.57% ของปริมาณคาร์บอนเครดิตที่มีการรับรองจาก อบก. ทั้งหมด


🚩 ราคาคาร์บอนเครดิตในรูปแบบ OTC ผู้ซื้อและผู้ขายจะพิจารณากำหนดราคาโดยขึ้นกับปัจจัยดังนี้


1. ต้นทุนส่วนเพิ่มในการทำโครงการ T-VER เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างผู้ทวนสอบ ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตของ อบก.


2. จำนวนปริมาณการซื้อขายในแต่ละครั้ง


3. ผลประโยชน์รวม (Co-benefit) ของโครงการ


✅️ ข้อมูลเพิ่มเติมขั้นตอนการทำโครงการ T-VER: https://ghgreduction.tgo.or.th/th/


✅️ ข้อมูลเพิ่มเติมราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต: http://carbonmarket.tgo.or.th/


🚩แหล่งที่มาของข้อมูลเเละรูปภาพ:

---------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

Facebook: Net Zero Techup


ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page