top of page
ค้นหา

♻️ เปิดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP 2024

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดแผน PDP 2024 มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้นเป็นสัดส่วน 51% จากแผนเดิม 36%...

Technopreneurship: Blog2
bottom of page